onsdag, augusti 12, 2009

Varför är konservativa så negativa till ny teknik?

Kommunstyrelsen beslutade idag att inte ställa sig bakom arbetsutskottets förslag till pilotbana för spårtax, utan bordlägga frågan. Trots den positiva inställning vid måndagens KSAU! Liv Hahne (M) är uppenbarligen väldigt dominant inom alliansen, och säger hon nej är det nej som gäller. Men det är väldigt tråkigt att den borgerliga majoriteten är så teknikfientlig att man inte är beredd att ens utreda förutsättningarna för en pilotbana! Se mer i UNT och Radio Uppland.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Anonymous Carl said...

Varför pratar man inte om beprövad konventionell spårväg i Uppsala? Spårtaxi-projektet riskerar sluta med en rejäl baksmälla för skattebetalarna och att göra Uppsala till åtlöje.

9:58 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

Nej, det är en missuppfattning.

Miljöpartiet har under lång tid och med stor intensitet drivit frågan om att (åter) få till stånd ett spårvagnssystem i Uppsala. De borgerliga partierna har länge varit mycket negativa, men de senaste åren har samsynen ökat. En viktig utgångspunkt i det pågående arbetet med översiktsplan för Uppsala är nu att hitta möjliga stråk för spårvagn.

De senaste tio åren har många Europeiska städer mycket framgångsrikt investerat i moderna spårvagnar. Flera slutsatser kan dras av utvecklingen. 1) Spårvagnar kan på ett helt annat sätt än bussar få bilister att välja kollektivtrafik, med minskade utsläpp och förbättrad miljö som resultat. 2) Redan i städer med ca 100 000 invånare kan spårvagnar vara ekonomiskt rationella i jämförelse med bussar. 3) Områden längs spårvagnsstråk blir mycket attraktiva, spårvagnsinvesteringar kan därför sekundärt leda till en också i övrigt positiv stadsutveckling.

Självfallet arbetar Miljöpartiet därför vidare för att få till stånd ett spårvagnssystem i Uppsala. Men spårvagnar kan inte klara hela kollektivtrafikförsörjningen, utan ersätter i princip det som idag är busstomlinjer, dvs trafik i stråk med många resenärer. För att klara en yttäckning utöver det krävs kompletterande kollektivtrafik, exempelvis ”näbbmöss” eller annan form av busstrafik. Men här har också spårtaxitekniken kommit in som ett intressant alternativ.

Spårtaxi är en ny teknik och handlar om små förarlösa kabiner där resenären anger var hon ska resa, varefter spårtaxin åker direkt dit utan att stanna vid andra hållplatser. Spårtaxi har naturligtvis annars samma miljömässiga fördel som spårvagnar i det att eldriften inte orsakar några lokala utsläpp och är möjlig att klara med förnyelsebar energi.

I Uppsala finns redan Sveriges första provbana för spårtaxi, där det privata bolaget Vectus utprovar teknikens kapacitet. Men samspelet mellan resenärer och spårtaxi i en verklig situation vet vi ännu väldigt lite om. Här har den borgerliga regeringen varit framsynt och lyft frågan om att en pilotbana bör anläggas i någon stad. Miljöpartiet i Uppsala menar att det är självklart att Uppsala som kommun anmäler intresse för detta. En första förslag till hur en dragning i Boländerna skulle kunna se ut har också tagits fram och remitterats.

Boländerna är idag ett område som i huvudsak försörjs med biltrafik. Trots stora totala trafikströmmar är målpunkterna vitt skilda, vilket gör att en effektiv spårvagnsdragning är svår att tänka sig. Men spårtaxi kan kanske vara ett fungerande alternativ! I det läget är det förvånande att den borgerliga kommunledningen inte är beredd att nu uttala sitt intresse till regeringen.

Blotta vetskapen om att vi snabbt måste minska koldioxidutsläppen är tillräcklig för att visa öppenhet gentemot alla initiativ som faktiskt leder till ett sådant mål, istället för att sätta teknik mot teknik. Uppenbarligen finns stora politiska krafter inom den borgerliga alliansen i Uppsala som inte insett vilka problem som utsläppen från biltrafiken faktiskt orsakar. Ironiskt nog är det dessutom samma borgerliga politiker som nu menar att man inte vill ha spårtaxi för att det konkurrerar med spårvagnar, som varit mest ihärdiga motståndare till spårvagnar. Någon motsättning mellan spårvagnar och spårtaxi existerar inte.

9:24 fm  

Skicka en kommentar

<< Home