fredag, juli 03, 2009

Provval till Miljöpartiets listor

Presentationerna inför provvalet till Miljöpartiets listor i valet 2010 ska nu vara inlämnade, och en spännande medlemsomröstning drar snart igång. Vad jag förstår kandiderar både Rickard Malmström och Maria Gardfjell i nuvarande fullmäktigegrupp till att bli nytt kommunalråd, och därutöver finns minst ytterligare en kandidat, Anna Norrman. Själv kandiderar jag till riksdagslistan och har lämnat in denna presentation:

De områden jag i första hand prioriterar är trafik- och energipolitik. Miljöpartiet måste driva på i klimatfrågan och övriga stora miljö- och naturresursfrågor, om vi ska få till stånd en omställning till en hållbar utveckling. För att lyckas med det räcker det inte att lägga kraftfulla och välmotiverade åtgärdsförslag. Vi måste också dels ha stor lyhördhet gentemot andra politiska partier, för att hela tiden kunna flytta fram positionerna och uppnå vad som är politiskt möjligt, och dels förmå formulera politik som är intuitivt greppbar, för att kunna nå ut i massmedia och därmed verka opinionsbildande och skapa engagemang för vår politik. Sällan är andra politiska partier så intresserade av att stödja grön politik som när de uppfattar att det finns stort tryck i frågorna! Ambitionen måste vara att ingå i en regering efter valet. Men det kräver stor skicklighet i att verkligen få den förda politiken grön. Samverkan med andra partier får aldrig innebära att vi accepterar beslut som leder fel.

Jag tycker mig under åren ha lärt mig mycket kring både hur man får gehör för sin politik hos övriga partier, oavsett majoritets- eller oppositionsroll, och hur man kan arbeta medialt för att få bra genomslag. Jag ser det som angeläget att MP:s riksdagsledamöter utnyttjar rollen som länsföreträdare i riksdagen, inte ”bara” som partirepresentant, genom att föra ner riksfrågor till regional och lokal nivå. De partier vars riksdagsledamöter agerat så har haft oerhört stort företräde gentemot övriga partier i lokal och regional media.

Spårtrafikfrågan var politiskt död i Uppsala när jag började arbeta med den på allvar 2002. Nu går det lokala arbetet vad gäller att utforma spårtrafik på räls. Men finansieringsfrågan kvarstår, och här vill jag i riksdagen agera för statliga stöd till lokala spårsystem. Utvecklad energipolitik för att stimulera utbyggnad av bland annat vindkraft och biogas är andra frågor jag vill prioritera i riksdagen. Jag arbetade på riksdagskansliet 1995-2001, i huvudsak som handläggare i EU-frågor, men också med bl a medie- och kulturpolitik, och har därför god kunskap om riksdagsarbetets ramar och möjligheter.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Blogger Leif Ekstedt said...

Ni kanske får fundera en stund över de signaler som kommer beträffande ekologiska födoämnen.
Havre med inslag av ogräs ger tydligen sämre miljöutfall.
Dessutom blir skördarna mindre.
Orsak och verkan bör i flertalet fall gå före demagogiska konster.
Är det därför miljöpartiet inte ger sig in debatten?

11:50 fm  
Blogger Niclas Malmberg said...

På vilket sätt ger sig inte MP in i debatten. Jag tycker nog att vi väldigt länge och väldigt tydligt förklarat fördelarna med ekologiskt jordbruk...

10:09 fm  

Skicka en kommentar

<< Home