torsdag, oktober 15, 2009

Översiktsplan fick genomslag - ska inriktningen nu ändras?

Den översiktsplan som fullmäktige antog 2006 hade bland annat som inriktning att styra byggandet utanför staden till kollektivtrafikförsörjda kransorter och stråk, genom att dels få fram detaljplaner i sådana lägen och dels vara restriktiv med bygglov i andra områden. Inriktningen har fått resultat enligt de uppgifter som nu kommit kring nybyggnationen. De bostäder som tillkommit utanför staden har i ökad utsträckning varit just i lägen med bra kollektivtrafikförsörjning. Men istället för att glädja sig över utvecklingen framhålls det nu från moderat håll som något negativt att det rena styckebyggandet på landsbygden minskat. När förslaget till ny översiktsplan skickas på remiss nästa vecka kommer en huvudstridsfråga att vara just huruvida politiken ska styra nybyggnationen eller inte.
Affärsverksamhet bloggar