onsdag, januari 07, 2009

Uppsala Air visar sitt förakt mot demokratiska spelregler öppet

Med anledning av att miljöpartiet konstaterat att den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats angående civilflyg på Ärna inte är ett fullgott beslutsunderlag uttalar Mattias Sjölund i UNT: "Det är lågt av Malmberg att utnyttja den demokratiska ordningen för sin egen vinning." Sjölund vill alltså frångå de demokratiska ramarna och tycker till och med att det är lågt att hålla sig inom dem! Vitsen med en MKB är att beslutsfattare ska ha ett underlag för att kunna fatta ett så bra beslut som möjligt, och så länge som det inte finns en seriös MKB är det inte seriöst att ta beslut i frågan. Men egentligen borde jag inte vara förvånad över Sjölunds kommentar, i december tillskrev han kommunen med en önskan om vilka personer som skulle representera kommunen i en samverkansgrupp med bolaget. Svaret från kommunens sida är naturligtvis att det inte är förbehållet bolaget att diktera vilka personer som ska ingå i en sådan grupp om den ska inrättas. Sjölund skriver vidare i brevet att bolaget satt som mål att "inom 6 månader ha fullt utvecklat samarbete med samtliga av de kommunala bolag och enheter inom Uppsala kommun som direkt eller inderekt kommer att vara berörda av en kommande civil verksamhet på Uppsala flygplats... om detta mål ej kan tillgodoses av Uppsala kommun måste all verksamhet och samtliga planer på en civil utveckling av Uppsala flygplats omedelbart skrinläggas." Det är till att vara desperat!
Affärsverksamhet bloggar