fredag, december 19, 2008

Liten sammanfattning av gröna framgångar 2008

År 2008 var ett förvånansvärt bra år ur oppositionspolitisk synpunkt; en lång rad dåliga beslut som den borgerliga majoriteten först tagit har man sedan backat ifrån; och en lång rad mp-förslag har majoriteten ställt sig bakom, ofta trots initialt motstånd. Här följder ett axplock av lika oväntade som positiva politiska händelser:

• Fullmäktigebeslutet om att sälja Gamla Uppsala Buss revs upp när försäljningsprocessen så tydligt pekade på att en sådan försäljning inte vore fördelaktig.
• Beslutet om att sälja affärsfastigheten Kvarnen har skjutits på en oviss framtid, när det visade sig att de bud kommunen fick in inte var ekonomiskt försvarbara.
• Beslutet om att öppna för utförsäljning av Uppsalahems hyreslägenheter har inte lett till någonting, tack vare att bolagets ordförande satt en ekonomisk försvarbar hantering framför ideologiska principer.
• Beslutet om ytterligare skattesänkning 2009 revs upp när de försämrade konjunkturläget blev uppenbart för alla. Konjunkturläget är dock tyvärr sämre än vad den borgerliga majoriteten riktigt insett!
• Trots en negativ argumentation gentemot miljöpartiets förslag om att samordna kommunens varudistribution har ett pilotprojekt genomförts som sannolikt kommer att resultera i ett sådant arbetssätt – med minskade transporter och minskade kostnader som resultat.
• Åratal av negativ argumentation från ledanden borgerliga politiker gentemot spårburen kollektivtrafik har förbytts i en bred politisk uppslutning kring en sådan utveckling, och en förstudie om pilotbana för spårtaxi i Boländerna är nu på remiss.
• Trots det tidigare stora motståndet mot att få ner hastigheten på biltrafiken i city och istället skapa mer människovänliga miljöer har det arbete som påbörjades förra mandatperioden fortskridigt, och Dragarbrunnstorg kunde invigas under hösten.
• Trots hätsk argumentation mot de parkeringstaxehöjningar som gjordes förra mandatperioden, har den borgerliga majoriteten gått vidare med ytterligare parkeringstaxehöjningar i city.
• Miljöpartiets förslag om rökfri arbetstid för alla medarbetare i kommunen sablades först ner av de borgerliga partierna, men idén genomföres nu för merparten av kommunens medarbetare – och hoppet om att det ska vidgas till att gälla alla är stort.
• Vattenfall har nu beslutat att modernisera sopförbränningen med elgenerering, tack vare de miljöskatter riksdagen tog beslut om förra mandatperioden. Moderaterna, centerpartiet och kd gick emot beslutet och moderaterna har fört en hätsk debatt i Uppsala om att miljöskatterna inte skulle få någon positiv effekt – men där hade de fel!
• Miljöpartiförslaget om att det nyinrättade kommunala bolaget Uppsala Vatten och Avfall ska arbeta för att optimera biogasanvädningen har bifallits, och resulterar förhoppningsvis i ökad biogasproduktion. De konkreta förslag miljöpartiet lagt för hur biogasen måste hanteras har till sist medfört ett par olika utredningsuppdrag, efter att först ha avslagits ett otal gånger.
• Miljöpartiförslaget om kommunala miljöbilpooler öppna för allmänheten resulterade i ett beslut om genomförande, rapportering över hur arbetet fortskrider skulle ges före årsskiftet, men tycks något försenat.
• Miljöpartiförslaget om att inrätta miljözon i city har resulterat i att beslut om en sådan process finns med i kommunstyrelsens verksamhetsplan.
• Miljöpartiförslaget om att kommunen ska övergå till egenproducerad vindkraftsel har resulterat i beslut om sådant uppdrag.

Med hopp om en lika många oppositionsframgångar 2009 önskar jag alla bloggläsare God Jul och Gott Nytt År och återkommer med mer information om vad som händer i uppsalapolitiken efter nyår. Till dess ska jag också ha gått igenom den reviderade MKB angående civilflyg på Ärna som blev tillgänglig idag - ett par hundra sidors läsning över jul!
Affärsverksamhet bloggar