onsdag, september 24, 2008

Kommunstyrelsen passar i ärnafrågan

Kommunstyrelsen behandlar vid dagens sammanträde remiss från Länsstyrelsen angående fråga om att peka ut Ärna som riksintresse för civil luftfart. Majoritetsförslaget är att framhålla att beslutet att utse Ärna som plats av riksintresse för civil luftfart bör avvakta resultatet av miljöprövning. Miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkar däremot att kommunstyrelsen ska förorda att Ärna inte ska utpekas som riksintresse för civil luftfart. Att, som majoriteten gör, inte ge klara besked i remissen utan att säga att man tar ställning först när frågan är redan är avgjort är svagt. Lågprisflyg eller inte på Ärna är en stor principiell fråga som kommunens folkvalda organ borde uttala sig i, och inte bara hänskjuta till andra instanser. Enligt uppgifter från Uppsala Air kommer den reviderade Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) att vara färdig i mitten av november. Den borgerliga majoritetens inställning att inte släppa fram miljöpartiets motion till kommunfullmäktige innan MKB:n kommit på remiss till kommunen innebär därmed att majoriteten bryter mot fullmäktiges arbetsordning om att motioner ska föreläggas fullmäktige inom ett år. Majoriteten slår undan förutsättningarna för den representativa demokratin genom att inte låta fullmäktige fatta beslut om hur Uppsala kommun ska ställa sig till civil flygplats på Ärna. Att kommunstyrelsemajoriteten återspeglar fullmäktigemajoritetens åsikt i frågan är inte självklart.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Visst, majoritetsförslaget låter lite väl försiktigt. Jag tycker nog det finns goda skäl till ett mycket skarpare formulerat ifrågasättande av Luftfartsstyrelsens knapphändiga motivering för sitt plötsliga infall.
Trots allt är jag inte helt missnöjd. Det kunde ha varit värre. Man kunde ha föreslagit nånting i stil med yttrandet som antogs med knapp majoritet i Regionförbundet och som helt utan invändningar svalde hel bluffen.

11:58 fm  
Blogger Niclas Malmberg said...

Absolut - det kunde ha varit värre. Nu säger man varken ja eller nej. Men ett nej (som s,v, mp) yrkade hade varit bättre!

3:08 em  

Skicka en kommentar

<< Home