torsdag, september 04, 2008

Alliansen vill inskränka överklagansmöjligheter beträffande detaljplaner

Kommunstyrelsen beslutade idag om remissvar med anledning av betänkandet "En ny instansordning för mål enligt plan- och bygglagen." Den borgerliga majoriteten i Uppsala förespråkar att bestämmelser ska införas som gör att kommunens avvägningar mellan olika allmänna intressen inte ska kunna överklagas. Exempel på allmänt intresse kan vara områden för friluftsliv. Det är beklämmande att de borgerliga partierna förespråkar en sådan inskränkning av rättsäkerheten. Som motivering till förslaget anger alliansen att de finner det problematiskt att så många detaljplaner överklagas, med de långa processer som då följer. Alliansens utgångspunkt är att människor överklagar beslut på pin ki, men naturligtvis är grunden för överklaganden generellt att den som överklagar menar att ett beslut får olyckliga konsekvenser och vill förhindra detta. Om överklagansmöjligheten stympas på det sättet ökar onekligen risken för att beslut tas som får mycket negativa följder för många.
Affärsverksamhet bloggar