onsdag, september 03, 2008

Dags att plocka bort Byggnadsnämndens delegation

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde ska kommunstyrelsen avge remissvar till byggnadsnämnden angående detaljplan för Dalby. Miljöpartiet kräver att kommunstyrelsen avstyrker förslaget till detaljplan. Byggnadsnämnden har hanterat frågan helt felaktigt. Förslaget strider mot översiktsplanens inriktning om att samla bebyggelsen på landsbygden i stråk med förutsättningar för bra kollektivtrafikförsörjning, förslaget tar inte heller hänsyn till miljöbalkens skydd för jordbruksmark eller inriktning om energieffektivt byggande, och byggnadsnämnden har hoppat över det viktiga programskedet, trots att en sådan process krävs för den här typen av omfattande detaljplaner. Byggnadsnämnden har fått delegation ifrån kommunfullmäktige att fatta beslut om detaljplaner som överensstämmer med fullmäktiges beslutade översiktsplan. I ett par fall har byggnadsnämnden överträtt denna delegation och fattat beslut om detaljplaner trots att de stridit mot översiktsplanen. Det är inte acceptabelt att byggnadsnämnden utvecklas till laglöst land, där nämnden gör vad man vill oavsett fullmäktigebeslut eller lagar. Kanske är det dags att helt enkelt plocka bort byggnadsnämndens delegation.
Affärsverksamhet bloggar