måndag, april 23, 2007

Urvattnad klimatpolitik

Högeralliansen i Uppsala presenterade idag förslag till klimatpolitik. Det är bra att alliansen nu vaknat och kommer med förslag till beslut i klimatfrågan, men beklagligt att det har gått ett halvår sedan man rev upp de beslut som den tidigare majoriteten fattat. Det är också anmärkningsvärt är att det man nu återkommer med är en blek kopia av den klimatpolitik som miljöpartiet redan drivit i olika sammanhang. Inte ett enda nytt förslag som miljöpartiet inte redan lagt finns med, däremot har alliansen urvattnat flera av miljöpartiets tidigare förslag och kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut!

Framför allt är det anmärkningsvärt att alliansens inte vill avfärda fossila bränslen helt, utan anför att diesel är ett bra alternativ. En klimatpolitik värd namnet måste mynna i att helt fasa bort användningen av fossila drivmedel! Det är också anmärkningsvärt att de investeringsmedel alliansen anslagit för utbyggnad av cykelvägar inte återspeglar det behov alliansen nu framhåller i klimatstrategin. Trots tal om satsningar på cykelvägar har man reducerat investeringsbudgeten för cykelvägar med nästan tre fjärdedelar om man jämför år 2006 och år 2007. Avslutningsvis har alliansen en väldigt låg ambitionsnivå för kollektivtrafiken. När man anför att antalet resenärer med kollektivtrafiken enbart ska öka med 2 procent innebär det i realiteten en minskad andel kollektivtrafik i förhållande till det totala trafikarbetet, utifrån Uppsalas befolkningsökning och de totala ökningarna av trafikvolymer.
Affärsverksamhet bloggar