torsdag, mars 15, 2007

Nedmonteringen av förskolan fortsätter

Vid kommunstyrelsens möte igår avslogs miljöpartiets förslag om att tillskjuta Barn- och ungdomsnämnden de resurser som verksamheten behöver för att återställa kvaliteten på 2006-års nivå. BUN:s ordförande, Cecilia Forss, har tidigare förklarat att alliansen inför beslut om IVE i november inte tagit del av det underlag som beskrev barnomsorgens ekonomiska situation. Men alliansen tillbakavisade vid sammanträdet Cecilia Forss tidigare uttalande och framhåller i stället att de kvalitetsförsämringar vi nu kan se inom barnomsorgen inte är resultat av okunskap om verksamheterna utan resultat av en lägre politisk ambitionsnivå.

Faktum är att högeralliansen med ett klubbslag fört kvaliteten inom barnomsorgen fyra år bakåt i tiden, dvs hela det arbete om att minska barngruppernas storlek som genomfördes förra mandatperioden har omintetgjorts. Konsekvenserna är inte enbart de direkta – dvs lägre personaltäthet – men också indirekta, dvs att barn inte ses i den utsträckning som är önskvärd, mobbning, försämrade inlärningsförutsättningar etc. Det är beklagligt att högeralliansen prioriterat skattesänkningar framför en hög kvalitet inom barnomsorgen. Miljöpartiet anser att det prognostiserade överskottet för år 2007 borde användas för att motverka nedskärningar inom barnomsorgen.
Affärsverksamhet bloggar