måndag, september 14, 2009

Feltänkt om spårvagnssatsning

Idag behandlar planeringsutskottet den kollektivtrafikutredning som tagits fram som underlag till översiktsplanearbetet. Utredarna har tänkt helt fel. Man konstaterar att 2020 har busstrafiken så många resenärer att det då är nödvändigt att gå över till spårtrafik i vissa stråk. För att klara det anges 2015 som tidpunkt då beslut om ett sådant vägval måste göras, dvs nästnästa mandatperiod. Men vad man inte har klart för sig är att spårvagnar är mer attraktiva för resenärerna än vad bussar är. En övergång till spårvagnar skulle alltså i sig generera fler kollektivtrafikresenärer. Att motivera en spårvagnssatsning utifrån busstrafikens attraktivitet är feltänkt och skulle innebära att Uppsalas klimatpolitiska mål inte går att uppnå. Men den borgerliga majoriteten tycks mysa över utredningen, man slipper både sätta ner foten nu och i den kommande valrörelsen, eftersom det först är mandatperioden 2014-2018 som några beslut sägs behöva fattas.
Affärsverksamhet bloggar