fredag, september 04, 2009

Uppsalabornas vision är grön

Som ett led i det pågående översiktsplanearbetet har ca 1500 uppsalabor yttrat sig över hur man vill att Uppsala ska utvecklas. De fyra områden som flest personer tagit upp är:
1) Bevara och utveckla stadens grönområden.
2) Utveckla kollektivtrafiken, spårburen kollektivtrafik.
3) Få bort biltrafik från innerstaden.
4) Bygg ut cykelvägnätet.

Har Miljöpartiet fått totalt genomslag i sitt opinionsarbete eller har uppsalabornas vision alltid varit grön? De fyra områdena är i vilket fall identiska med de frågeställningar där miljöpartiet under lång tid satt hårdast politiskt tryck. Den borgerliga alliansen agerar samtidigt inom samtliga fyra områden helt i strid mot vad uppsalaborna vill se. Helt klart kan uppsalabornas gröna förverkligas. Men då krävs en ny politisk majoritet, där Miljöpartiet kan ange tonen! Se mer på MP Uppsalas hemsida.
Affärsverksamhet bloggar