torsdag, september 03, 2009

Samordande transporter framgångskoncept

Miljöpartiet motionerade 2007 om att kommunens varudistribution skulle samordnas. Grundidén är att olika typer av varor samlas vid en varuservicecentral, varifrån alla typer av varor sedan transporteras samlat till slutanvändarna, exempelvis skolor och vårdboenden. Ett pilotprojekt genomfördes mellan maj 2008 och juni 2009 i Valsätra, Gottsunda, Sunnersta, Sävja och Ulleråker med mycket gott resultat. Ett breddinförande förbereds därför nu under hösten. Transporterna, och därmed också koldioxidutsläppen, har minskad med upp till 30 procent tack vare samdistributionen. Samtidigt har kostnaderna sjunkit och trafiksäkerheten ökat vid skolorna, eftersom det blir färre transportfordon i rörelse. Projektet inkluderar än så länge enbart transporter till kommunala aktörer. Men arbetssättet går att tillämpa även tillsammans med näringslivet. Det mest effektiva vore om alla olika typer av verksamheter som finns inom ett område samordnar sina transporter!
Affärsverksamhet bloggar