tisdag, mars 31, 2009

Stor kritik mot förskotteringsprincipen - men i hemlighet

När fullmäktige igår tog beslut om förskottering av väg 288 var miljöpartiet ensamt om att kritisera att kommunen på detta sätt betalar för det som är statligt ansvar, vilket Radio Uppland rapporterar kring. Därför var det tämligen överraskande att när planeringsutskottet idag diskuterade kommande länstrafikplan - med alla dess krav på kommunal medfinansierng - fanns en stor samfälld kritik mot att staten vältrar över kostnader för statliga vägar och järnvägar på kommunerna. Plötsligt var företrädare för både moderaterna, socialdemokraterna och folkpartiet negativa till denna oordning, och ensam kvar att försvara det hela var Gunnar Hedberg (m). Synd att man inte tordes yppa denna kritik offentligt i kommunfullmäktige! När staten finansierar skattesänkningar genom att vältra över kostnader på kommunerna innebär det en fördelningspolitisk förskjutning så att höginkomsttagares skattetryck minskar på bekostnad av låg- och medelinkomsttagers skatter, och att kommunerna får svårare att finansiera den egna kärnverksamheten.
Affärsverksamhet bloggar