onsdag, mars 26, 2008

Klartext om cykelvägar - den borgerliga prioriteringsordnignen är bil, bil, bil, bil, och så lite cykel

Gatu- och trafiknämndens ordförande Anders Westerlind (fp) inkom igår med ett mycket tydligt och rakt svar, utan bortförklaringar eller svepande formuleringar, på min interpellation om vad som händer med fullmäktiges beslut om att förbättra Uppsala som cykelstad. Jag har tidigare debatterat investeringar i cykelvägar med ansvarigt kommunalråd - Cecilia Forss (m)– utan framgång, då Forss hävdat att majoriteten inte avser sänka ambitionsnivån att bygga ut i cykelvägnätet. Westerlind understryker med sitt interpellationssvar att jag hade rätt och Forss hade fel: den borgerliga majoriteten i Gatu- och trafiknämnden har skurit ner investeringsramen till cykelvägar kraftigt. Och det är inte på grund av brist på medel, utan en prioriteringsfråga; där bilvägar prioriterats upp på cykelvägarnas bekostnad. Så mycket för talet om att beakta alla trafikslag lika; prioriteringsordningen för borgerligheten är bil, bil, bil, bil, och så lite cykel. I interpellationssvaret anger Westerlind också att majoriteten inte heller vill tillse att särskilt kompetens finns på Gatu- och trafikkontoret för att driva utvecklingen av Uppsala som cykelstad. I stället ska alla som arbetar med trafikplanering ha det ansvaret – och det problem som trafikplaneprocessen förra mandatperioden synliggjorde – att det finns logiska problem med Uppsalas cykelvägar, med en uppsjö olika principer för hur man som cyklist ska bete sig – riskerar därmed att inte få sin lösning. Trafikplanens ambitionsnivå var att Uppsala ska få ett enhetligt och komplett cykelvägnät, det kommer vi inte kunna uppnå när det varken avsätts tillräckligt med investeringsmedel eller finns någon projektledare som ansvarar för att verkställa trafikplanen! Förhoppningsvis är dock Forss ärlig i sin önskan, och reagerar nu när det finns svart på vitt att den borgerliga majoriteten i gatu- och trafiknämnden inte brytt sig om hennes utfästelser om att den förra majoritetens ambitionsnivå vad gäller cykelvägar ska bibehållas. Se för övrigt gärna också ABC-inslaget om majoritetens nya upphandlingspolicy här.
Affärsverksamhet bloggar