tisdag, mars 25, 2008

Byggnadsnämnden i Uppsala lever inte upp till Plan- och bygglagen

Byggnadsnämnden införde 2007 en ordning att utnyttja konsulter för att utarbeta detaljplaner. En fördel med detta är att stadsbyggnadskontoret avlastas i perioder med stort tryck på att få fram nya detaljplaner. Men det sätt på vilket byggnadsnämnden i Uppsala har hanterat processen ställer till problem. I vissa fall arbetar konsulterna så isolerat från stadsbyggnadskontoret att den som har frågor på en särskilt detaljplan under remissförfarandet inte kan få några som helst svar från Uppsala kommun, annat än att vederbörande hänvisas till den aktuella konsulten. I vissa fall är de detaljplaner eller detaljplaneprogram som går ut på remiss också så undermåliga att de helt uppenbart inte uppfyller Plan- och bygglagens krav på att både allmänna och enskilda intressen ska beaktas i detaljplanen. Det är byggnadsnämndens ansvar att tillse att varje enskild detaljplan håller de kvalitetskrav som Plan- och bygglagen slår fast, miljöpartiet kräver självklart att byggnadsnämnden nu börjar ta det ansvaret också för de detaljplaner som utarbetas av konsulter. Brister i detaljplaner medför inte enbart att enskilda projekt släpps igenom på ett olyckligt sätt, men att förtroendet för kommunens planmonopol riskerar att urholkas. Risken finns också att det kommunala planmonopolet börjar ifrågasättas när det är uppenbart att kommunen inte bevakar allmänna intressen när detaljplanerna utarbetas.
Affärsverksamhet bloggar