onsdag, mars 05, 2008

Den borgerliga majoritetens passivitet i biogasfrågan hämmar klimatarbetet

Under förra mandatperioden skedde ett genombrott för Uppsalas biogassatsning. Från att tidigare ha kritiserat s-v-mp-majoritetens vilja att utveckla lokalt producerad biogas för den egna kollektivtrafiken anslöt de borgerliga partierna till en positiv grundsyn på biogas, och fullmäktiges beslut om ytterligare investeringar beträffande påsavskiljare, för att kunna få in hushållskomposten i biogasproduktionen, samt i en helt ny rötkammare togs av en enig fullmäktigeförsamling. Men under innevarande mandatperiod har inga ytterligare framsteg gjorts, och upprepade gånger har olika förslag från Miljöpartiet om hur biogasproduktionen ska kunna utvecklas avslagits av den borgerliga majoriteten. Det räcker inte att den borgerliga majoriteten säger att man nu är positiva till biogas, utöver att fullfölja de fullmäktigebeslut som togs förra mandatperioden är det angeläget att ta tillvara de möjligheter som faktiskt finns för att öka biogasproduktionen. Majoriteten har för närvarande sett till att bolla biogasfrågan mellan VA- avfallsnämnden och kommunstyrelsen. VA- avfallsnämndens ordförande menar att nämnden går vidare med att finna möjligheter att öka biogasproduktionen, men att det är en så omfattande fråga att kommunstyrelse och kommunfullmäktige i så fall måste ge nämnden direktiv där om. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har samtidigt avslagit miljöpartiets yrkanden om att ge sådana direktiv till VA-avfallsnämnden, med motivering att det är initiativ man vill återkomma till senare. Det finns ingen andledning till att avvakta med att utveckla biogasproduktionen, Uppsala har unika möjligheter då kommunen rymmer både världsledande forskning inom området på SLU, och världsledande produktionsutveckling genom Scandinavian Biogas. Den borgerliga majoriteten brukar anföra att man vill samverka med näringslivet, men varför intresset är så svalt att samverka kring biogasen talar man inte om. Vad som gör det särskilt angeläget att snabbt komma till klarhet kring hur stor biogasproduktion kommunen kan svara för framöver är det arbete som initierats kring att hitta nya platser för bussuppställning. Dagens bussdepå vid Kungsängen föreslås ersättas med två bussdepåer, en vid biogasanläggningen för biogasbussar och en norr om staden för dieselbussar. Det vore mycket olyckligt om vi låser fast infrastrukturen för att tanka bussar till dagens situation där biogasen bara räcker till ungefär hälften av stadsbussarna. Ambitionen måste vara att få fram gas till hela kollektivtrafikens behov, och då kan vi inte låsa fast en struktur som omöjliggör tankning av biogas!
Affärsverksamhet bloggar