tisdag, augusti 07, 2007

Uppsala kommun drar Uppsala kommun till domstol

Jag har idag lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen angående tvist mellan Gatu- och trafiknämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Bakgrunden är att enligt Uppsala kommuns reglemente, 15§, ska Kommunstyrelsen ”när något är oklart eller tvistigt, besluta i frågor om samordning mellan nämnderna och gränsdragningar mellan nämndernas kompetens.”
Detta har Gatu- och trafiknämnden stuntat i och i stället överklagat Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om föreläggande vad gäller öppning av gator i Fålhagen. Att det strider mot kommunens reglemente är en sak, det riktigt allvarliga är att det är ett utomordentligt dåligt resursutnyttjande av offentliga medel att samma juridiska person, dvs kommunen, belastar andra myndigheter med tvister i stället för att lösa frågorna internt.
Mitt yrkande är därför att kommunstyrelsen säkerställer att tvister mellan nämnder hanteras intern inom kommunen och inte i domstol.
Affärsverksamhet bloggar