fredag, juni 15, 2007

Borgarnas arbetsgivarpolitik oacceptabel

Den borgerliga majoriteten har med en serie beslut som inte hänger samman skapat en fullständigt oacceptabel situation för kommunens medarbetare. Problemet är generellt, men ses allra tydligast vad gäller barnomsorgen. I november tog den nytillträdda majoriteten beslut om revidering av IVE för 2007. Trots att det kom signaler från ansvariga inom barnomsorgen, som också snappats upp av företrädare från oppositionen, om att förslaget till budget skulle leda till nedskärningar inom barnomsorgen valde majoriteten att inte lyssna, utan drev fram ett beslut där barnomsorgen i praktiken var underfinansierad. Av fullmäktigedebatten att döma handlade det inte om en politisk värdering att dra ner på kvaliteten inom barnomsorgen, utan att majoriteten förbisett hur den ekonomiska situationen för barnomsorgen faktiskt såg ut.

Under våren blev resultatet mycket riktigt kraftigt ökade barngrupper och lägre personaltäthet inom barnomsorgen. Trots det infördes i beslut om IVE för 2008 en generell neddragning på all kommunal egenregi om 1 procent. Fullmäktigebeslutet var förvisso inte formulerat så att nedskärningarna med nödvändighet skulle drabba alla verksamheter lika mycket, dvs det finns möjlighet för produktionsnämnden att minska trycket på extra utsatt verksamhet och i stället öka trycket på annan verksamhet. Ingenting i underlaget inför beslutet gav dock signaler om att barnomsorgen kunde förvänta sig en lägre nedskärningsnivå än 1 procent, vilket rimligtvis skapat oro inom verksamheten.

Dock öppnade den politiska majoriteten samtidigt dörren för all kommunal egenregi att helt slippa avkastningskravet: den så kallade utmanarrätten. I underlaget till det beslut om utmanarrätt som den borgerliga majoriteten drivit igenom uppmanas kommunens medarbetare att utmana kommunal verksamhet. Samma uppmaning återfinns på kommunens interna hemsida. Då konsekvenserna av en vunnen utmaning vore att man inte längre står under produktionsnämnden och det avkastningskrav nämnden har, är det en tämligen självklar åtgärd - av den som värnar om sin verksamhet – att inkomma med en utmaning.

Men när kommunens förskolechef väl tog fasta på majoritetens utfästelser och utmanar barnomsorgen svarar Barn- och ungdomsnämndens ordförande Cecilia Forss (m) med att slå fast att förskolechefen inte bör sitta kvar på sin befattning. Fredag 15 juni anslås på kommunens interna hemsida att förskolechefen fråntagits sin chefsbefattning därför att det är ”oförenligt att utmana och vara kvar som verksamhetsområdeschef”. Ironiskt nog ligger uppmaningen till alla medarbetare att komma in med utmaning, med rubriken ”med rätt att utmana” kvar sida vid sida med den nya informationen. Det är en mycket oansvarig personalpolitik att uppmana till en handling och sedan straffa den som följer uppmaningen!!! Det är oacceptabelt att majoriteten inte förtydligat informationen så att det tydligt framgått att rätten att utmana inte ger rätt att behålla sitt jobb.

Repressalierna mot förskolechefen till trots; om barnomsorgens utmaning antas, och man därigenom förbättrar den ekonomiska situationen för verksamheten med 1 procent, kommer rimligtvis även medarbetare inom andra verksamhetsområden lockas att inkomma med utmaningar för att värna den egna verksamheten, med följd att kommunfullmäktiges antagna budget inte är finansierad.
Affärsverksamhet bloggar