måndag, augusti 20, 2007

Alliansen bifaller inte miljöpartiets förslag om förbättrad arbetsgivarpolitik

Vid dagens arbetsutskott behandlades miljöpartiets motion om förbättrad arbetsgivarpolitik. Motionen tar avstamp i att så många som 12,7 procent av kommunens medbarbetare i en enkätundersökning angivit att man utsatts för kränkande särbehandling på sin arbetsplats. Motionen har 13 konkreta förslag till hur Uppsala kommun kan bli en bättre arbetsgivare. De borgerliga majoriteten ville inte bifalla ett enda. Att man inte vill genomföra en arbetsvärdering för att komma till rätta med skevheter i lönebildningen mellan kvinnor och män är föga förvånande, med tanke på den obefintliga jämställdhetspolitik som präglar borgerligheten i Uppsala. Likaså att man inte vill bifalla att säkerställa att det inom ramen för arbetstiden ska finnas utrymme för reflektion, för att därigenom både öka koncentrationen kring arbetsuppgiften och minska den psykiska påfrestningen. Utmattningsdepression är ju något den borgerliga regeringen pratar om att hantera genom att ändra definitionen för... Men att man vill bifalla förslaget att förbättra praktikantmottagningen är tämligen överraskande. Det fixar nog sig ändå, säger man. Borde inte även en borgerlig kommunledning vara mer angelägen att säkerställa en öppen attityd gentemot studenter för att kunna attrahera medarbetare i framtiden? Men det kanske är så att man inte vill att det i framtiden ska finnas kommunanställda över huvud taget?
Affärsverksamhet bloggar