tisdag, november 14, 2006

Sänkta skatter men höjda avgifter

Jag har tidigare skrivit om hur den borgerliga alliansen i Uppsala ska finansiera skattesänkningar med höjda busspriser och hur det inte ändrar det totala trycket på hushållen, men innebär en omfördelning så att de med höga inkomster gynnas medan de med lägre inomster missgynnas.

Nästa taxeområde borgerligheten nu ger sig på är avgifterna för hämtning av hushållsavfall. Den straffskatt som ålagts Vattenfalls förbränningsanläggning i Uppsala, pga bristande rersurshushållning, föreslår alliansen ska finansieras genom att just avgifterna för hämtning av hushållsavfall ska höjas. För normalvillan med hämtning en gång/vecka rör det sig om en höjning från 543 :- till 1512 :- per år, dvs en mycket kraftig avgiftshöjning! Men alliansen nöjer sig inte med det, den nytillträdda regeringens beslut om att förbjuda kommunerna att ha kvar monopolet på hantering av företagens farliga avfall innebär att taxorna måste höjas ytterligare för hushållen för att kompensera intäktsbortfallet från företagen. För de allra flesta leder det till försämrad hushållsekonomi. Tydligen är det begreppet "skatt" som alliansen intresserar sig för, inte människors reella ekonomiska situation. Hur kan man annars förklara att det som förloras i minskade skatter kompenseras med höjda avgifter?
Affärsverksamhet bloggar