måndag, november 27, 2006

Fullmäktigedebatt om nästa års budget

Idag debatterade det nyvalda fullmäktige nästa års budget. Mitt fokus låg på klimafrågan:

”En politik för ökad användning av olja och kol” är ett genomgripande tema i alliansens IVE. Det var med stor förvåning jag läste alliansens förslag till IVE. Det är ju ingen alliansbudget, det är ju en moderat budget. Med något litet undantag finns allt det moderaterna gick till val på med i förslaget, medan de andra partierna på sin höjd har med någon profilfråga.

Kristdemokraterna har i och för sig en svår ställning i alliansen, eftersom de övriga tre partierna har egen majoritet. Kd:s vallöften om några timmars gratis förskola per vecka för treåringar och löfte om att bygga ut öppna förskolan väger väl då lätt, när uppdrag om att införa vårdnadsbidrag trots allt finns med. Men just i och med införandet av vårdnadsbidrag är ju tillkomsten av ytterligare öppna förskolor extra viktigt, så att barn som är hemma med föräldrar ges möjlighet att träffa andra barn. Så, Gustav von Essen, är det inte bekymmersamt att det behov av ytterligare öppna förskolor du lyft i valrörelsen inte finns med i er budget. Kan du tänka dig att stödja miljöpartiets förslag i den delen?

Centerpartiets katalog av löftssvek är utomordentligt lång. Jag trodde nog att idrottsfrågor och äldreomsorg låg centern särskilt varm om hjärtat. Men idrotten riskerar att gå fyra mycket knapra år till mötes i och med att ni skär 60 mkr i anslaget till idrottsinvesteringar – helt motsatt det vallöfte centern gav i sitt kommunprogram. Även inom äldreomsorgen ligger ni förvånansvärt lågt, mer än 20 mkr under mp-förslaget! Även kollektivtrafiken lyfts fram som prioriterad i centerns valmaterial. Men nu dunkar ni till med en mycket kraftig nedskärning av anslagen till kollektivtrafiken. Lars O Ericsson, du brukar säga att du minsann inte tänker sätta dig i något blått skåp. Nu sitter du där, men jag hoppas innerligen att dörren inte är låst utan att du kan överge en del av de hårdsmälta förslag som finns i alliansbudgeten. För hur kan centerpartiet vara med på förslag om att ge ungdomar och studenter sämre möjligheter att hitta en bostad – det är ju den bistra konsekvensen av att omvandla hyreslägenheter till bostadsrätter. Centerpartiet borde väl inse att inte alla ungdomar har råd att köpa sig en bostadsrätt! Andra ord från centerpartiet som vi fått höra i valrörelsen är en vilja att satsa på Landsbygdsutveckling och en motvilja mot att bygga bort grönområden i staden. Varför har ni inte sett till att få med resurser för just Landsbygdsutveckling och varför tillåter ni nu Byggnadsnämnden att fatta beslut om att exploatera Gränby backe. Miljöpartiet lyckades få den frågan bordlagd under förra mandatperioden. Vad gör centern i frågan? Kärnkraftsmotståndet avslutningsvis, var har vid detta gamla centersignum? Fullmäktiges tidigare beslut om att inte köpa kärnkraftsel vill borgerligheten nu riva upp. Kan centerpartiet åtminstone inte tänka sig att biträda mp:s förslag om att kommunen även fortsättningsvis enbart ska upphandla el från förnyelsebara energikällor?

Folkpartiet har ju under de senaste åren inriktat sig på skolan som prioritet, i alla fall i ord. Men när man nu sitter i majoritet är det nedskärningar som gäller. 12 mkr ska anslaget till vuxenutbildningen skäras, utslaget på två år. Och till grundskolan ser vi i en anslagsnivå långt under miljöpartiets förslag, t26 färre lärartjänster blir det i folkpartiets skola. Hur det ska bli den ordning och reda som folkpartiet väl vill ha av det återstår att se. Min förhoppning var att folkpartiet skulle vara alliansens röst i natur- och miljöfrågor. Men vallöftet om att säkerställa Hammarskog från exploatering bröt folkpartiet redan vid oktoberfullmäktige, och nu ångar man på med att dra bort en halv miljon till miljö- och hälsoskyddsnämnden, med konsekvens att det miljöprogram fullmäktige beslutat om inte kan genomföras, och investeringen i biologiska museet äventyrar man genom att inte anslå de resurser som nu krävs för att klara driften av biologiska museet. En intressant idé som folkpartiet ställde sig bakom i valrörelsen var att utnyttja kommunala fastigheter för solenergianläggningar. Miljöpartiet har just ett sådant yrkande vad gäller Fyrishov. Kommer folkpartiet att biträda miljöpartiets förslag i den delen, eller ska man bryta ytterligare ett vallöfte? Och åter till vårdnadsbidraget. Folkpartiet lyfte tydligt fram i valrörelsen att vårdnadsbidrag enbart kunde vara aktuellt när köerna till den allmänna förskolan var borta. Något sådant förbehåll har folkpartiet inte fått gehör för, nu heter det vårdnadsbidrag införs punkt. Finns det något spår av folkpartiet i alliansens budget?

På två saker tycks moderaterna dock ha fått backa. Den försäljning av Fyrishov som Gunnar Hedberg pratade om i valrörelsen har tonats ner, även om det finns förslag om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av det kommunala bolagsägandet. För det andra har moderaterna lyft fram att resurser till marknadsföring och reklam skulle bantas. Även här går alliansens försiktigt fram – kanske den eftergift till folkpartiet som jag annars saknat i budgeten?

Det allvarligaste i IVE-förslaget är dock det som uppmärksammats i media den senaste veckan, dvs att borgerligheten överraskat alla med att inte vara passiv i klimatfrågan så som man kunnat tro utifrån valrörelsen, utan att man anlagt en mycket offensiv linje i att försöka öka koldioxidutsläppen. Man föreslår inte bara en reducerad målsättning, utan vill plocka bort flera viktiga inriktningsmål och uppdrag och släppa fram olja och kol både för kommunens el- och värmeförsörjning. Förklaringarna från företrädare för de borgerliga partierna till detta har varierat från att vi ändå inget kan göra lokalt till att det vore svårt för vårt lokala näringsliv om vi genomför något. Båda argumenten är fullständigt felaktiga, vi inte bara kan men har en global skyldighet att agera lokalt, och de företag som är snabbast i att medverka till en omställning till ett fossilbränslefritt samhälle kommer att ha oerhörda konkurrensfördelar gentemot andra företag. Den absolut mest krystade bortförklaringen till den sänkta ambitionsnivån står dock Gunnar Hedberg för, när han uttalar att det inte går att relatera till sänkning av koldioxidutsläppen med 20 % i förhållande till 1990-års nivå, men att det går att relatera en sänkning med 4 % i förhållande till 1990-års nivå. Faktum är att utsläppen i länet minskat med 14 % sedan 1990 så vad de borgerliga partierna öppnar för med sitt förslag är att koldioxidutsläppen får öka. Tydligen förekommer kampanjer inom moderaterna för att förmå kommunledningen att vakna i klimatfrågan, och jag hoppas att det får effekt. Det kan väl inte vara ideologiska motiv som gör att de borgerliga partierna har hamnat så snett i klimatfrågan, det måste vara brist på kunskap. Klimatfrågan borde inte behöva vara något vi står oense i, utan en fråga där vi kan agera kraftfullt tillsammans. Med det vill jag yrka bifall till miljöpartiets förslag till IVE.
Affärsverksamhet bloggar