fredag, augusti 17, 2012

Gör om, gör rätt Trafikverk

Nästa vecka har regionförbundets trafikberedning att yttra sig över Trafikverkets förslag till kapacitetehöjande åtgärder på väg 55 i infarten till Uppsala. Den gamla vanliga visan, den trafikökning man kunnat konstatera skrivs fram och den prognosen tas som intäkt för att mellan 489 och 1317 miljoner kronor, beroende på lösning, ska plöjas ner för att skapa förutsättningar för att klara förväntad trafikvolym. Trafikverket har som vanligt ingen intern samordning, vilket gör att vad som sägs i olika sammanhang. Planeringen för ny järnväg mellan Enköping och Uppsala, med den biltrafikminskning på sträckan en sådan lösning skulle bidra till, blundar man för när man nu planerar för att få bygga väg. Att Trafikverket nyligen lyft fram behov av trängselavgifter i infarterna till ett flertal svenska städer bortser man också från. I konsekvensbeskrivningarna över de olika förslagen till lösningar lyser klimateffekter med sin frånvaro. Regionförbundets yttrande till Trafikverket kan bara bli ett: Gör om, gör rätt.
Affärsverksamhet bloggar