fredag, mars 16, 2012

Oenighet om tillsättningar i programbolagen

Förvaltningsstiftelsens styrelse var i år tyvärr väldigt oenig om tillsättningarna av ledamöter till programbolagens styrelse. Med en rösts övervikt fick den nye ordföranden igenom sitt förslag - och faktum är att om de två frånvarande ledamöterna varit på plats är det osäkert vilket förslag som skulle ha fått majoritet. För min del har jag första gången tvingats lämna en reservation i form av ett särskilt yttrande i förvaltningsstiftelsestyrelsen: "Tillsättningen av ledamöter i programbolagen måste ske med stor noggrannhet och med ett långsiktigt perspektiv, utifrån de kriterier riksdagen fastställt för styrelsernas sammansättningar. Så har inte varit fallet vid årets tillsättningar. Tvärt om har processen präglats av nyckfullhet och tvära kast från ordförandens sida, vilket vid beslutssammanträdet utmynnande i en plötslig presentation av CV för en kandidat, såväl som ny argumentation kring situationen i de nu befintliga styrelserna. Resultatet av denna ad hoc-hantering har tyvärr blivit att Förvaltningsstiftelsen i år misslyckas såväl med uppdraget att uppnå enighet inom sig, bred samhällsförankring i alla de aspekter som riksdagsbeslutet pekar på, och en jämställd styrelse vad avser Sveriges television. Jag förutsätter att hanteringen kommande år sker mer professionellt och att det som skett i år är resultatet av den brist på rutiner som naturligen finns i och med att såväl ordföranden som flera ledamöter är helt nya i Förvaltningsstiftelsen."

Betonas skall att det inte är misstroende mot nyinvalda i programbolagen utan processen vid tillsättningarna och det faktum att Förvaltningsstiftelsen inte följer riksdagsbeslutet som är motivet till reservationen.
Affärsverksamhet bloggar