måndag, november 22, 2010

Uppsalabuss draglok för spårtrafik!

Miljöpartiets medlemsmöte har så nominerat mig till såväl kommunrevisionen som till vice ordförande i Uppsalabuss. Formella valet görs av kommunfullmäktige nästa vecka. Eftersom kommunrevisionens arbete inte är partipolitiskt till sin karraktär är det skoj att också få fortsätta politiskt arbete i Uppsalabuss styrelse. Redan på 1990-talet hade Uppsalabuss en inriktning mot spårtrafiksystem. Från kommunledningshåll lades locket dock på den gången. Det är rimligt att kollektivtrafikens befintliga aktörer ånyo ges ansvar och mandat att stå för planeringsarbetet. Till viss del kommer spårtrafiken ersätta befintliga busslinjer, och ett spårtrafiksystem måste självfallet också baseras på erfarenheter från dagens kollektivtrafik beträffande resmönster. Buss och spår ska stödja varandra, inte konkurrera. I och med den beslutade översiktsplanen är den principiella politiska debatten huruvida spårtrafik ska införas i Uppsala över. Men ska ett spårtrafiksystem verkligen komma att realiseras inom överskådlig tid är det nu dags att konkretisera hur ett sådant ska se ut, och hur det ska kunna finansieras. Även om den rödgröna hållningen – att samfinansiering ska ske mellan stat och de kommunala nivåerna – fallit under de kommande fyra åren pga den fortsatta alliansregeringens inställning att låta Förbifart Stockholm sluka resurser motsvarande fyra städers spårtrafiksystem, finns all anledning att lokalt arbeta vidare med hur en spårtrafiklösning bör se ut. Arbetet är omfattande och alternativet att invänta en annan rikspolitisk situation riskerar att skjuta hela frågan på en avlägsen framtid. Uppsalabuss för därför nu agera draglok för framtida spårtrafik!
Affärsverksamhet bloggar