tisdag, mars 09, 2010

Snart kommer ärnabeslutet...

Miljöprövningsdelegationens beslut i ärnafrågan har blivit kratftigt försenat, från tidig januari som tidigare angivits till det nya budet: 19/3. Denna mer än två månader långa försening innebär att OM beslutet måste överklagas finns ingen tvekan om att överklagandeprocessen kommer pågå in i nästa mandatperiod. Tänk så fel Uppsala Airports Mattias Sjölund hade när han för snart två år sedan påstod att jag hade fel i mitt konstaterande att den då upprättade miljökonsekvensbeskrivningen var så bristfällig att något beslut om etablering av lågprisflyg på Ärna inte skulle hinna tas under mandatperioden. Möjligtvis insåg han inte att det trots allt finns många i Uppsala som kan miljöbalken, och att några genvägar till verksamhetstillstånd därför inte finns. Nåväl; vad Miljöprövningsdelegationen kommer fram till vet jag inte än - men flera juridiska möjligheter finns att hänga upp avslag på. Lokaliseringsprincipen är kanske den främsta. En annan tydlig begränsning kan vara kväveutsläppen. MKB:n anger att vid full verksamhet släpper flygplatsen ut 90 ton kväve. Ett villkor enligt gällande praxis skulle vara reduktion till tio ton - och hur hanterar Uppsala Airport det? Och även om det finns olika uppfattning huruvida det är möjligt att begränsa koldioxidutsläppen med liknande maxtak är min absoluta tolkning att det går. Skulle miljöprövningsdelegationen bortse från klimatfrågan är det rimligt att Uppsala kommun överklagar beslutet utifrån fullmäktiges antagna klimatmål.
Affärsverksamhet bloggar