måndag, november 03, 2008

Var är spårreservaten?

Trots att spårvagnar nu lyfts fram av samtliga partier som en angelägen fråga för Uppsala kommun att gå vidare med, har någon sådan politisk viljeinriktning inte fått genomslag i detaljplanearbetet. Två mycket stora och viktiga detaljplaneärenden som borde rymma spårreservat är nu ute på remiss - östra sidan av resecentrum respektive kungsängsområdet. Inte något av dessa tar fasta på behovet av att reservera mark för spårtrafik för att möjliggöra en sådan investering. Miljöpartiet lyfter naturligtvis frågan i remissvar, men risken är uppenbar att staden förtätas på ett sätt som gör det svårt att få fram rationella spårdragningar framöver.
Affärsverksamhet bloggar