torsdag, oktober 30, 2008

Exploateras grönområden i för snabb takt?

Miljöpartiet har under mycket lång tid protesterat mot att grönområden i centrala Uppsala exploateras. Vår motion i frågan ska behandlas av kommunstyrelsen nästa vecka. Den politiska majoriteten avfärdar problemställningen med att hävda att med nuvarande exploateringsfart kommer det dröja 800 år innan all parkmark i Uppsala är ianspråkstagen för andra ändamål. Två feltänk finns i detta. För det första har man enbart räknat med parkmark som tidigare planlagts. Men även grönområden som sedan lång tid tillbaka är tänkt att exploateras, t ex kvarteren Observatoriet och Blåsenhus, har i realiteten länge fungerat som parker och uppfattas naturligtvis av uppsalaborna som parkmark som nu exploateras. För det andra uppstår inte parkbristen först den dag alla parker är exploaterade; utan mycket, mycket tidigare än så. Att lyfta fram att vi kan hålla på som vi gör i 800 år till är därför en vilseledande slutsats; en mer relevant uppgift vore att ange hur många år vi kan fortsätta med nuvarande exploateringsfart innan vi får en försämrad boendemiljö för uppsalaborna. Tyvärr står miljöpartiet väldigt ensamma om att se detta perspektiv; socialdemokraterna kommer nog tyvärr ansluta till den borgerliga majoriteten i behandlingen av motionen.
Affärsverksamhet bloggar