torsdag, oktober 23, 2008

Nu korkar majoriteten igen busstrafiken ytterligare

Byggnadsnämnden tar idag beslut om att skicka ut detaljplan för att öppna Bäverns gränd för biltrafik på remiss. Mot beslutet reserverar sig miljöpartiet och socialdemokraterna. Bäverns gränd kunde öppnas som bussgata genom att det så kallade Prinshuset flyttades, med resultat att gränden kunde breddas. I samband med detta gjordes utfästelser till de närboende från Uppsala kommun att gränden skulle hållas stängd för genomfartstrafik. Den konsekvensutredning som Gatu- och trafikkontoret gjort visar att ett öppnande av Bäverns gränd för biltrafik medför att miljökvalitetsnormen för luftföroreningar kan komma att överskridas i gränden, och att busstrafiken får framkomlighetsproblem. Ytterligare en konsekvens av öppnandet är att kostnaderna för kollektivtrafiken kan komma att öka, som resultat att bussar fastnar i bilköer. De kommuner som arbetar med trafiken ur ett klimatperspektiv skapar särskilda bussgator eller bussfiler för att förbättra framkomligheten för busstrafiken. Den borgerliga majoriteten i Uppsala arbetar i motsatt riktning, korkar igen befintliga bussgator med biltrafik!
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Blogger Mikael said...

Verkar mycket dumt att släppa fram bilar på denna väg! Det borde vara en självklarhet att prioritera buss- och cykeltrafik om man menar allvar med att minska utsläppen av klimatgaser från biltrafiken. Betydligt rimligare vore ju att stänga av gator i innerstan för bilar än att öppna upp fler.

Dessutom förräderi att öppna upp just Bäverns gränd när Prinshuset flyttades med motiveringen att busstrafiken skulle underlättas och inte privatbilismen.

11:23 fm  

Skicka en kommentar

<< Home