onsdag, november 19, 2008

Budgetchef underkänner majoritetens budgetförslag

Kommunens budgetchef, Torsten Skatt, underkänner majoritetens budgetförslag i Radio Uppland. Kritiken är lätt att instämma i. Den borgerliga majoriteten har inte orsakat kommunens försämrade skatteintäkter. Men i och med att majoriteten i juni drev igenom ett fullmäktigebeslut om en budget som inte når upp till det satta finansiella målet slår den vikande konjunkturen hårdare mot Uppsala kommun än vad som hade varit fallet med en långsiktigt hållbar ekonomisk politik. Den borgerliga majoriteten möter tyvärr läget genom att bland annat tulla än mer på det finansiella målet, vilket både ökar riskerna för budgetunderskott och upplåningsbehovet för kommande investeringar. Resultatet av majoritetens ekonomiska politik är alltså att man intecknar kommande generationers utrymme. I kontrast mot detta bygger miljöpartiets budgetförslag på en ansvarsfull ekonomisk politik som tar hänsyn till kommande generationers möjligheter, samtidigt som vi inte behöver göra några nedskärningar inom vård, skola, barnomsorg, kollektivtrafik och annan kärnverksamhet. Detta bland annat genom att höja skatten med 10 öre, men också genom att peka ut sätt att minska kommunens kostnader som inte slår mot kärnverksamhet. Ofta måste vi kritisera de borgerliga partiernas bristande hänsyn till ekologiska och sociala hållbarhetsfrågor. Det är tråkigt att den kritiken nu också måste innefatta den ekonomiska hållbarheten. Att, som den borgerliga majoriteten gör, sänka det finansiella målet till 1,3 procent 2009 när allt tyder på fortsatt konjunkturnedgång är inte försvarbart. När konjunkturen når botten vet ingen, men den borgerliga majoritetens knapphändiga marginal skapar uppenbar risk för kommande budgetöverskridanden. Vårt ansvar måste vara att se till nuvarande uppsalabors intressen utan att försämra kommande generationers möjligheter. Den borgerliga majoriteten lyckas varken med det ena eller andra perspektivet fullt ut.
Affärsverksamhet bloggar