tisdag, november 18, 2008

Delårsbokslut - otillräcklig klimatpolitik

På måndag ska fullmäktige avhandla kommunens delårsbokslut. Själva ärendet är måhända av begränsat intresse, med tanke på att samma fullmäktige ska ta beslut om reviderad budget 2009 pga den försämrade skatteprognosen. Men informationen i delårsbokslutet borde naturligtvis ligga till grund för bedömningar över vilka nedskärningar som är möjliga att göra. Så tycks inte den borgerliga majoriteten ha tänkt. Socialnämnden för barn- och unga dras med ett stort underskott, men är en av de nämnder som tvingas till de största besparingarna. Det största orosmolnet i delårsbokslutet är dock tveklöst att minskningen av utsläppen av växthusgaser inte går snabbt nog. Den borgerliga majoritetens mål med 30 procents reduktion till 2020 är i sig otillräcklig, men inte ens denna ambition ser man ut att uppnå. Och trots det låter majoriteten planeringen för utsläppsbomber som civilflyg på Ärna och externhandel i Fullerö fortskrida. Varför utvärdera om man inte tar fasta på resultatet av utvärderingen?
Affärsverksamhet bloggar