torsdag, augusti 14, 2008

Äntligen beslut om passivhus!

I maj 2006 beslutade kommunfullmäktige att Uppsalahems kommande bostadsproduktion skulle vara i form av så kallade passivhus, dvs hus som är byggda så att de i princip klarar värmeförsörjningen utan annan tillförd energi än solinstrålning. Beslutet revs upp i november 2006 efter majoritetsskiftet. Miljöpartiet väckte då ånyo frågan i form av en motion, som idag resulterade i ett beslut i kommunstyrelsen att uppdra till Fastighetsnämnden och Uppsalahem att i samverkan pröva passivhustekniken i ett projekt. Miljöpartiet har tjatat passivhus i flera år, och vår ihärdighet har lönat sig. Även om tekniken är så väl beprövad att den egentligen borde tillämpas vid all nyproduktion är det i alla fall ett steg fram att vi nu får beslut om att komma igång med pilotprojekt också i Uppsala. I Tyskland finns tusentals lägenheter byggda med passivhusteknik. I Sverige har Alingsåshem kommit längst, och bolaget bygger nu enbart passivhus. Den högre investeringskostnaden återbetalar sig i form av kraftigt minskade kostnader för uppvärmning. Det är långsiktigt ekonomiskt rationellt att bygga passivhus. Men framför allt är det en miljöfråga. Ska vi klara klimatfrågan och omställningen bort från fossila energikällor måste vi ha just den typ av rationella energianvändning som passivhus är exempel på.
Affärsverksamhet bloggar