torsdag, juni 19, 2008

En nämnd vet inte vad en annan gör...

Radio Uppland har ett inslag idag om kaoset i Uppsalas lokalförsörjning, där ingen riktigt vet vilken nämnd som har mandat att fatta beslut. Miljöpartiet motionerade i frågan förra året, för att få ett klarläggande över vilkan nämnd som har ansvar över vad. Majoriteten förselog förra veckan i KS att motionen skulle avslås med motivering att de är nöjda med situationen. Det slutgiltiga beslutet tas av fullmäktige i augusti. Förhoppningsvis är de då inte lika nöjda med att ha en nämnd som beslutar om en lokal för musikklasserna, och en annan nämnd som beslutar om en annan lokal - och att man därför bifaller motionen!
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Blogger Rose-Marie said...

Och vi har lusläst texten och kommit fram till att det bara är produktionsnämnden som kan besluta om nyttjanderätten av lokaler. Det vore himla bra om det klarades ut ordentligt. Inte minst eftersom borgarna är så klåfingriga och vill vara med och detaljstyra hela tiden.

2:42 em  

Skicka en kommentar

<< Home