måndag, juni 16, 2008

Det tog sex dagar...

Förra tisdagen avslog den borgerliga majoriteten ALLA yrkanden från miljöpartiet vid kommunfullmäktiges budgetsammanträden. Efter sex dagar har man tänkt om och börjar nu beslutsprocessen för att tillmötesgå en del av mp-förslagen, fast under annat namn. KSAU har såldes nu beslutat att bl a initiera pilotprojekt för passivhus, att utöka folkhälsorådet med represenanter från Byggnadsnämnd och Gatu- och trafiknämnd och att uppdra till Gatu- och trafiknämnden att påbörja arbetet med att få till stånd ett cykelparkeringsgarage vid resecentrum. Inte minst vid den sista av dessa frågor var det inte bara ett slentrianmässigt avslag som miljöpartiet mötte vid fullmäktige, men också en aggressiv argumentation från Liv Hahne (m), som menade att någon detaljplan för detta inte fanns. Att det var en lögn visste jag redan vid fullmäktigebehandlingen. Men påståendet om att några ekonomiska resurser inte fanns trodde jag då var sant. Desto mer glädjande var det nu att KSAU framhöll att de ekonomiska resurser som behövs finna i fullmäktiges beslutade IVE! Att majoriteten inte precicerar vilka investeringar man tänkt sig - utan bara ger en pott till nämnderna - skapar uppenbarligen inte bara en otydlig situation för oppositionen, men även för de egna nämndledamöterna.
Affärsverksamhet bloggar