tisdag, september 19, 2006

Motion om folkomröstning om kollektivtrafiken

Idag har jag lämnat in första motionen till det nyvala kommunfullmäktige.

Under fyra års tid har de borgerliga partierna hårt markerat att man anser att s-v-mp-majoritetens anslag till kollektivtrafiken borde bantas och att taxorna inom kollektivtrafiken i stället skulle höjas. Så sent som vid budgetfullmäktige i maj 2006 ansåg borgerligheten bl a att trafikplanens inriktning om att inrätta stomlinjer med 5-10-minuterstrafik skulle finansieras med höjda busspriser. Under valrörelsen har dock de borgerliga partierna vacklat i frågan och vid varje tillfälle frågan debatterats har borgerligheten fjärmat sig allt mer från stora taxehöjningar, för att i valrörelsens slutskede landa på ett budskap om att ”kollektivtrafiken ska få ökat anslag, men också avgifter kan komma att höjas.”

Utifrån sådana utfästelser är det uppenbart att de borgerliga partierna inte har fått uppsalabornas mandat att skära i anslagen till kollektivtrafiken, utan att stomlinjerna faktiskt huvudsakligen ska finansieras genom ökat kommunanslag. Utöver det ökade anslaget om 27 miljoner kronor som s-v-mp-majoriteten beslutade om i maj har de borgerliga partierna gått till val på att höja anslagen till kollektivtrafiken ytterligare, eventuellt i kombination med höjda busspriser.

Skulle de borgerliga partierna inte förverkliga den politik man lovat väljarna att driva, och i stället återgå till det tidigare budgetförslaget om att skära i anslaget till kollektivtrafiken, är det uppenbart att man inte agerar på ett sätt som stämmer överens med vad man fått väljarnas förtroende att verka för. Ur demokratisk synvinkel kan en sådan politik därför rimligtvis inte föras med mindre än att frågan underställs en kommunal folkomröstning.
Affärsverksamhet bloggar