tisdag, november 03, 2009

Omorganisationsutredning börjar ta form

Efter dagens organisationsstyrgruppsmöte börjar omorganisationsutredningen ta form. Några förändringsförslag som kommer att belysas är en breddad Kulturnämnd, genom att Barn- och ungdomsnämndens respektive Äldrenämndens kulturpolitiska ansvar flyttas till Kulturnämnden, och ett starkare samhällsbyggnadsansvar i Kommunstyrelsen, genom att fördjupade översiktsplaner flyttas från Byggnadsnämnden till KS och mark/exploateringsfrågor från Fastighetsnämnden till KS. I styrgruppen är enigheten mellan partierna stor, men det kommer säkerligen råda mycket delade meningar om förändringsidéerna inom vissa partier.
Affärsverksamhet bloggar