måndag, september 21, 2009

Klimatblind länstransportplan

Idag behandlar KSAU remissvar angående länsplan för regional transportinfrastruktur 2010-2021, dvs vilka vägar och järnvägar som ska prioriteras de närmaste dryga 20 åren. Och plötsligt är det som om klimatdebatten aldrig förts. Bilvägar, bilvägar, bilvägar till en summa om 1106 miljoner kronor, medan gång- och cykelvägar föreslås få 82 mkr och kollektivtrafikåtgärder (hållplatser, stationer, perrongåtgärder mm) 110 mkr. I den borgerliga retoriken heter det att alla trafikslag ska behandlas lika (i motsats till MP-prioriteringen gång, cykel, kollaktivtrafik, biltrafik), men i praktiken är prioriteringsordningen nu satt till bil, bil, bil, bil, bil, bil,bil, bil, bil, kollektivtrafik, bil, bil, gång- och cykeltrafik...
Affärsverksamhet bloggar