måndag, juni 15, 2009

Varför hörs så få protester mot nya bilbron?

Under förra mandatperiodens trafikplanearbete skissade gatu- och trafikkontoret på en ny bilbro över Fyrisån och vidare över Studenternas. Det startade en folkstorm, och samtliga partier anslöt till Miljöpartiets avståndstagande mot bron. Varför hörs så få protester när man nu trots allt bygger bron ett kvarter längre söderut? Förra veckan genomförde KLK en bussrundtur och bland alla pågående och planerade utvecklingsprojekt fick vi också höra om bron. Ilona hade kameran med för en "sista bild" på hur området ser ut nu. Fullmäktige har i junibeslutet avsatt de 80 miljoner kronor brobygget beräknas kosta, och Gatu- och trafiknämnden skyndar på för att snabbt kunna ta första spadtaget. Att ärendet drar ut på tiden så att besluten kan rivas upp efter en grön valseger 2010 är osannolikt, om det inte kommer till stånd så massiva medborgarprocesser att alliansen tar sig tid att tänka om.
Affärsverksamhet bloggar

4 Comments:

Blogger Joakim Larsson said...

Det har kanske drunknat i det allmänna nyhetsflödet.

3:38 em  
Anonymous Anders Tväråna said...

Jag håller i stort med dig i politiken, men på stadsutveecklingsområdet är jag inte riktigt enig.

Jag tror att fler förbindelser över ån kan ha positiva miljöeffekter i staden. Det förbättrar tex trafiksituationen i Kungsängen genom att avlasta Kungsgatan. Därmed blir det möjligt att bygga bostäder i icke bilkrävande läge i stället för att vidga Uppsala ytterligare i kringområdena.
Fler förbindelser ökar också dynamiken i innerstaden vilket ger möjligheter till en mer levande stad som i sin tur på ett mer långsiktigt sätt är bra för miljön.

12:22 fm  
Blogger Niclas Malmberg said...

De trafikberäkningar som Gatu- och trafikkontoret gjort visar att en ny bro vid Kapområdet kommer att dra mycket av dagens trafik från Kungsängsbron, dvs att resultatet inte i första hand är att trafik försvinner bort från Islandsbron och den innersta stadskärnan, men att trafik dras in närmare staden. Istället för att lägga 80 mkr på ett projekt med sådan tveksam nytta vore det bättre att använda resurserna som del av finansieringen av ett spårvagnsnät.

10:09 fm  
Blogger Simon Rosén said...

Just det!
Jag ska se till att göra vad jag kan för att dra igång protester.

Det är i princip omöjligt att bygga bort trängsel med hjälp av nya bilvägar. Något som är ännu mer självklart är att nya vägar ger ökad total trafik.

Fler bilar i centrum som tar stor plats,tränger undan annan trafik (cykel, buss och fotgängare) och höjer det redan för höga luftföroreningarna i stan skapar snarare en död stad. Fler gågator och cykelvägar skapar däremot en livlig och människovänlig stadsmiljö, och mer plats för spårvagn mm. Bilfri innerstad!

10:55 em  

Skicka en kommentar

<< Home