måndag, mars 16, 2009

Risk att fritids- och naturvårdsnämnden avvecklas

Den nya kulturchef som rekryterats kommer från ett arbete i Fagersta som i praktiken inneburit att han har varit kultur- och fritidschef. Genom rekryteringen har kommunledningen bäddat för en uppsplittring av Fritids- och naturvårdsnämnden, där park och natur flyttas över till Gatu- och trafiknämnden och fritidsfrågor flyttas till en Kultur- och fritidsnämnd, dvs den omorganisation som kommunledningskontoret skissat på. Kulturnämnden har sedan länge begärt att få bli både beställar- och utförarnämnd. Med tanke på att samma önskan från den tidigare VA- avfallsnämnden hörsammades är det svårt att se någon logik i att inte också gå Kulturnämnden till mötes. Oavsett vilket är en sak tydlig - någon helhetssyn över hur kommunen ska organiseras finns inte. Sakmässigt fanns stor kritik från föreningshåll mot den tidigare Kultur- och fritidsnämnden, som avvecklades 1994, där man menade att fritidsfrågorna behandlades styvmoderligt. Och vilken ambitionsnivå som nuvarande Gatu- och trafiknämndsmajoritet har beträffande park- och naturfrågor törs jag nästan inte tänka på. En sådan överflytt vore nästan som att be om att asfaltera stadsträdgården...
Affärsverksamhet bloggar