fredag, januari 30, 2009

Klimatpolitiken i Uppsala havererar fullständigt

Nu havererar klimatpolitiken i Uppsala fullständigt. Nästa vecka förslås kommunstyrelsen besluta att ge Gatu- och trafiknämnden i uppdrag att tillsammans med Byggnadsnämnden påbörja planeringen för en ny bilbro söder om Islandsbron. Att vilja lägga 80 miljoner kronor på en ny trafikled som kommer att öka biltrafiken i centrala Uppsala, och som resulterar i ökade koldioxidutsläpp, visar att de borgerliga partierna fortfarande inte bryr sig om klimatfrågan. Frågan om ny bilbro över Fyrisån mellan Islandsbron och Kungsängsbron utreddes förra mandatperioden i samband med det omfattande trafikplanearbetet. Remissinstanserna var i mycket stor utsträckning negativa till en sådan lösning utifrån de negativa miljöeffekter en sådan bro skulle medföra. När fullmäktige tog beslut om trafikplanen var det fullständig enighet kring att inte bygga någon ny bilbro söder om Islandsbron, utan enbart komplettera med en gång- och cykelförbindelse. Att de borgerliga partierna ignorerar både demokratiska processer, den ekonomiska situationen och miljö- och klimatfrågor är häpnadsväckande! Se mer på TV4.
Affärsverksamhet bloggar