torsdag, januari 11, 2007

Hahne beslutar att höja sitt eget arvode

Kommunstyrelsen behandlade 10 januari 2007 fråga om förändrade arvodesregler med anledning av att det inrättats 1:a och 2:a viceordförande i ett antal nämnder. En särskild arbetsgrupp med uppgift att lägga förslag till arvodesregler, den så kallade ERS-gruppen, har inrättats för att undvika att enskilda personer utformar sina egna arvodesregler. Dvs även om kommunstyrelsen/kommunfullmäktige sedan tar det formella beslutet är förslaget utarbetat av en grupp som inte berörs av reglerna. Kommunstyrelsen valde dock att inte följa ERS-gruppens förslag, utan i stället att sätta 1:a viceordföranden i en högre arvodesgrupp än vad ERS-gruppen menat rimligt. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att Liv Hahne är en av de viceordföranden som berörs (GTN), men också var tjänstgörande i kommunstyrelsen när beslutet togs. Hahne har alltså deltagit i beslut om att höja sitt eget arvode, vilket möjligtvis borde ha setts som en jävssituation. Jäv i nämnd regleras i 6 kap. 26 § kommunallagen, vilken slår fast att

25 § En förtroendevald eller en anställd hos kommunen eller landstinget är jävig, om

1. saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående,

2. han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till,

4. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. Lag (2003:519).
Affärsverksamhet bloggar