torsdag, januari 21, 2010

Intressant diskussion om ärnaöverklagande

Gårdagens uppdragsdialog med Miljö- och hälsoskyddsnämnden innefattade en mycket intressant diskussion om eventuellt ärnaöverklagande. På min principiella fråga om nämnden är beredd att driva ärenden till överklaganden om nämndens synpunkter i ett tidigare skede inte tillgodosetts var det mycket positiva svaret från nämndens ordförande att om man anser att verksamhet är i strid mot miljöbalken ska detta prövas i högsta instans. När jag fortsatte med att föra den principiella diskussionen till ärnaexemplet (där ett beslut är att vänta i början av februari, som eventuellt kan behöva överklagas) muttrade enbart Gustav von Essen (KD) att politiska motiv inte får ligga bakom en överklagan, medan nämndens företrädare stod fast vid den principiella ståndpunkten. Självklart är det inte politiska motiv bakom ett eventuellt överklagande, utan juridiska. Om miljöprövningsdelegationens kommande beslut visar sig ha brister är det fullt rimligt att Uppsala kommun överklagar, vilket möjligtvis ger en annan tyngd än om överklagan kommer från andra håll.
Affärsverksamhet bloggar