torsdag, december 03, 2009

Allt fler spikar i ärnakistan

Efter det att alla andra argument falsifierats är det enda argument som nu kvarstår för lågprisflyg på Ärna att Försvarsmakten "kommit på" att Ärna är absolut nödvändigt att behålla tillgänligt för militärflyg, och att den enda möjliga finansieringen för det är att dela kostnaderna mellan militären och civil operatör. Utöver att det inte är särskilt trovärdigt väcker det två motargument:
* Behövs flygplatsen för militären kan inte flygplatsens upprätthållande baseras på en osäker finansiering från civil operatör.
* Uppsala Airport har hela tiden talat om att inga skattemässiga subventioner ska gå till lågprisflyget - men nu är hela konceptet att försvarsbudgeten ska delfinansiera lågprisflygverksamheten...

Men den stora spiken i ärnakistan är de felaktigheter som finns i ansökan beträffande överskridande av miljökvalitetsnormer. Vid samrådsmötet förra veckan fick jag svaret att Försvarsmakten enbart utgått ifrån de uppgifter man fått från Uppsala kommun. Jag har därför dubbelkollat med Gatu- och trafikkontorets chef, och någon felaktig information tycks inte ha givits, dvs att det inte för närvarande är några överskridanden miljökvalitetsnormerna för partiklar respektive NOx, eller att alternativa resvägar mellan resecentrum och Ärna skulle kunna vara aktuella som lösning på problemen. Försvarsmakten bör därför rimligtvis åläggas att styrka var de felaktiga uppgifter man använder kommer ifrån! Om Miljöbalkens krav att beslut som leder till överskridanden av miljökvalitetsnormer inte får fattas även kan tillämpas när Försvarsmakten står för ansökan måste det vara tillräckligt skäl för att avslå ansökan!
Affärsverksamhet bloggar