torsdag, december 16, 2010

Revisionskritik mot barnomsorgsplaneringen

Den kritik jag utifrån personliga erfarenheter haft mot barnomsorgsplaneringen får nu understöd av Kommunrevisionens bedömning. Vid mitt första sammanträde med Kommunrevisionen antogs, med anledning av granskningen av planeringen av förskoleplatser, en skrivelse till Barn- och ungdomsnämnden där revisionen bl a skriver: "Granskningen indikerar att planering och framförhållning inte varit ändamålsenlig. De återkommande kösituationer som uppstått pekar på ett behov av en översyn av prognosmodellen för en förbättrad träffsäkerhet, men även på ett behov av en bättre framförhållning vid planering av förskoleplatser." Svar avkrävs Barn- och ungdomsnämnden senast 25:e februari; och förhoppningsvis får vi se ett svar där man anger vilka åtgärder man ska vidta för att få en bättre planering!
Affärsverksamhet bloggar