måndag, september 10, 2007

Cirkus på kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade idag att hantera samrådsyttrande över detaljplan för Nåsten 1:1, ett område som i översiktsplanen klassats som grönområde och grönstråk där huvudinriktningen är att ny bebyggelse inte ska tillkomma. Centerpartiets Lars O Ericsson inledde med att deklarerera att han och centern nog inte skulle godkänna detaljplanen. Jag, Ilona Szatmari Waldau (v) och Lena Hartwig (s)deklarerade att vi för vår del var av samma uppfattning och att kontorets förslag till yttrande därför borde förändras så att det resonemang om att avbryta detaljplaneprocessen som inledde svaret fullföljdes med en bestämnd uppfattning om att byggnadsnämnden faktiskt skulle avbryta detaljplanearbetet. Leif Sanner (fp) argumenterade att det principiellt var riktigt att vara tydlig, men att han inte ville uttala sig om huruvida tydligheten var riktig i detta enskilda ärende. Det fick Gustav von Essen (kd) att hålla ett animerat anförande om hur besvärligt det var att det bildades "spontanta majoriteter" som stoppade detaljplaner, och han efterlyste att var och en tydligt deklarerade sin ställning i ärendet - något som ju alla utan Ericsson gjort. Ericsson svarade med att eftersom han visste att centergruppen inte skulle ställa sig bakom detaljplanen anslöt han till s-v-mp-linjen. Därmed var det tydligt att det var en majoritet mot ärendet i KS. Ordföranden valde däremot att inte lyssna på ändringsförslaget, varför votering begärdes. Gustav von Essen såg för sin del bekymrad ut och ställde frågan hur han skulle rösta! Cecilia Forss (m) fick dock rösta först och Avstod ställningstagande för sin del - vilket var rimligt då hon inte i debatten yttrat något. Men Karolina Hilding (fp) överraskade med att rösta på kontorets förslag, dvs motsatt mot hur hennes ersättare Leif Sanner argumenterat (åtminstone principiellt). S och c stod dock fast vid sina åsikter varefter von Essen röstade tvärtemot c, vilket gjorde att utfallet blev 3-2 till "vår" fördel. Forss gick då in och ändrade sin röst, med följd att kontorets förslag vann tack vara ordförandes utslagsröst. Men det är en Pyrrhusseger - i KS har också v och mp rösträtt och om c fortfarande orkar gå emot övriga allianspartier bildar vi således majoritet i frågan. Att hänga med i denna cirkus var inte helt enkelt, fp röstar på ett sätt och argumenterar på ett sätt, kd argumenterar men vet inte hur rösten ska läggas, c törst först inte agera men gör det efter att ha triggats av kd, m avstår i den allmänna förvirringen men ansluter till kd-linjen när det står klart att också fp gjort det. Rörigt? För den som hade svårt att hänga med ges en möjlighet att också läsa hur vänsterns Ilona Szatmari Waldau uppfattat saken.
Affärsverksamhet bloggar